Teacher Student Chant

Sanskrit

Sahana Vavatu
Sahanau Bhunaktu
Saha Viryam Karavavahai
Tejasvinau Adhitamastu
Mavidvishshavaahai
Om Shanti, Shanti, Shantihi 


English Translation

Protect both of us together
Nourish both of us together
May we work with great energy
May our study be vigorous and effective
May we cherish no ill feeling toward each other
Om... Peace, Peace, PeaceĀ Listen Download