Heights of Raja Yoga

Sanskrit

Gurubrahma Guruvishnu
Gurudevomahesvarah
Gurusakshat Pararbrahma
Tasmai Shri Guruvehnamaha


English Translation

Guru is verily Lord Brahma
Guru is verily Lord Vishnu
Guru is verily Lord Shiva
Guru is indeed the Supreme
To him I bowListen Download